top of page
Search

คาถาเสริมดวง หนุนชะตา


คาถาบูชาดวงชะตา หรือเรียกอีกอย่างว่า ดวงพิชัยสงคราม


นะโม เม สัพพะเทวานัง

สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง

สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ

สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ

ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง

โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

สัพพะโรคัง วินาสสันติ

ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ


ที่มา: สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวาย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งที่ทรงออกทัพจับศึก


 

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ


สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ที่มา: หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี 

คาถาเมตตามหานิยม สาลิกาลิ้นทอง

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโม พุทธายะ นะมะอะอุ พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต (ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)

ข้าพเจ้าชื่อ.....ไม่ว่าข้าพเจ้าจะพูดกับใคร อยู่ที่ใด พบใครก็ตามในวันนี้ ขอให้ทุกคนเมตตาเอ็นดู อุปถัมภ์ เชื่อฟังคำพูดของข้าพเจ้าและทำตามอย่างง่ายดาย ขอให้หน้าและผิวพรรณของข้าพเจ้าผ่องใสสวยงาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวา เทวดา ครูบาอาจารย์ สัมภเวสีทั้งหลายจงเมตตาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิด


ที่มา: คัมภีร์พระเวท ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

163 views0 comments
bottom of page