top of page
Search

บทสวดขอขมากรรม

Updated: Sep 28, 2023

ตัวอย่างบทสวดขอขมากรรมแบบย่อจากหนังสือ "ขอขมากรรม เบิกบุญ เปลี่ยนชีวิต" โดยหยิบยกมาในบางหัวข้อ บทสวดในหนังสือ "ขอขมากรรม เบิกบุญ เปลี่ยนชีวิต" จะมีความละเอียดและเจาะลึกในแต่ละวิบากกรรมแยกเป็นหัวข้ออย่างชัดเจน บทขอขมากรรมในหนังสือ เขียนขึ้นมาจากเรื่องราววิบากกรรมในชีวิตจริงของ ผู้แต่ง และรวบรวมวิบากกรรมที่เกิดขึ้น ในชีวิตจริงของผู้คนจำนวนมาก ที่ผู้แต่งได้ทำหน้าที่ออกแบบถ้อยคำ ออกแบบสคริปต์บทพูดในการกล่าวขอขมากรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังส่องกระจกย้อนดูตนเองอีกครั้งตั้งแต่วัยเด็ก ย้อนความทรงจำว่าคุณเคยทำอะไรไว้บ้าง และอยากแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นบ้างในชีวิตจุดธูป 36 ดอก แล้วกล่าว บัดนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านพยายมราชแห่งนรกภูมิ ได้โปรดมาเป็นพยานในการขอขมากรรมและแผ่บุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด


ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ


ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน) หรือ (ชื่อ-นามสกุลแรกที่พ่อแม่ตั้งให้) และเจ้าของกายสังขารนี้

เกิดวันที่ ………. ขอตั้งจิตอธิฐานถึงเจ้าเกณฑ์ชะตา เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและกายสังขารนี้

เจ้าบุญเจ้าคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและปัจจุบัน เจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นที่ติดตามข้าพเจ้ามา คนรัก สามี ภรรยาและครอบครัวในอดีตชาติของข้าพเจ้า (ลูกแท้งของข้าพเจ้าชื่อ…..) อบายภูมิ ผีเปรต สัมภเวสี ผี ภูมิล่างที่อยู่บริเวณนี้ ขอเชิญทุกๆท่านที่ทราบนามก็ดี ไม่ทราบนามก็ดี ขอให้มาอนุโมทนารับบุญจากข้าพเจ้า ณ บัดนี้ด้วยเถิด


ปักธูปลงกลางแจ้งนอกบริเวณบ้าน นอกห้องพัก ให้ปักสนามหน้าบ้าน กระถางธูปที่วัด ระเบียงห้อง

หรือใต้หอพัก คอนโดหากไม่มีระเบียง ห้ามทำในบ้าน


บทสวดชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ


บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณํง คัจฉามิ สังฆัง สะระณํง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณํง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณํง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธังสะระณํงคัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ ตะติยัมปิสังฆังสะระณํงคัจฉามิ


บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ


อาราธนาศีลห้า (สำหรับสวดคนเดียว) อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ทุติยัมปิ อะหังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ตะติยัมปิ อะหังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง

สะมาทิยามิ


ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน) หรือ (ชื่อ-นามสกุลแรกที่พ่อแม่ตั้งให้) และเจ้าของกายสังขารนี้

เกิดวันที่ .......... ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงเจ้าเกณฑ์ชะตา เทวดาที่ปกปักรักษา ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสายญาณบารมีที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เจ้าบุญเจ้าคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและปัจจุบัน เจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นหรือดวงจิตดวงวิญญาณ คุณไสย อมนุษย์ที่ติดตามข้าพเจ้ามา ดวงจิตของคนรัก พ่อ-แม่ พี่น้อง บุตรหลานและครอบครัว ผีปู่ย่า ผีบรรพบุรุษ ลูกแท้งของข้าพเจ้าหรือ พี่น้องและฝาแฝดที่แท้งจากคนในครอบครัวที่ยังติดตามข้าพเจ้ามา อบายภูมิ ผีเปรต สัมภเวสี ผีภูมิล่าง ดวงจิตของสัตว์และแมลง ขอเชิญทุก ๆ ท่านที่ทราบนามก็ดี ไม่ทราบนามก็ดี มารับการขอโทษ การขอขมากรรม มารับการแผ่บุญกุศลและการกรวดน้ำให้ ณ บัดนี้ด้วยเถิดกรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ องค์มหาเทพฮินดู หากข้าพเจ้าได้เคยบวชเป็นพระภิกษุ และกระทำผิดพระวินัย ได้เคยประพฤติผิดศีล ผิดข้อห้าม ผิดประเวณี หาผลประโยชน์จากวัดและความศรัทธาของผู้อื่น หากินกับพระและศาสนาในเชิงพาณิชย์โดยมีเงินและผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง หลอกลวงผู้อื่นทำบุญ นำเงินทำบุญของผู้อื่นไปใช้ เคยขโมยเงิน ขโมยพระและทรัพย์สินภายในวัดไปขาย เคยทำลายวัดและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เคยทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย เคยถวายอาหารบูดเสีย เคยลังเลสงสัย กีดกันขัดขวางต่อการออกบวช ต่อการปฏิบัติธรรม กีดกันต่อสิ่งดีงาม การสร้างความดี การทำบุญ ทำนุบำรุงศาสนา การเผยแผ่สัจธรรม เคยด่าพระ ด่าศาสนา ล้อเลียนศาสนาอื่น


กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการตำหนิ บ่นด่า ท้าทาย ดูถูกเพราะความไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา ด่าเพราะผิดหวังจากการขอพร ขอโชคลาภ ไม่สำเร็จ การบนบานศาลกล่าวแล้วลืมแก้บน ตั้งสัจวาจาแล้วไม่รักษาคำพูดต่อพุทธสถาน ต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่อเทพเทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสายญาณบารมี การจัดวางหิ้งพระ จัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาไม่ถูกวิธี ไม่ถูกทิศทาง สร้างและต่อเติม รื้อถอนที่อยู่อาศัย หรือกระทำการสิ่งใดโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทาง ไม่เคยนึกถึง ไม่เคยทำบุญให้ รวมถึงทุกการกระทำใด ๆ ที่เป็นการไม่เคารพ ด้วยบุญวาสนาบารมีและความดีที่ข้าพเจ้าสร้างมา หากข้าพเจ้าหลงลืมคำบนบานศาลกล่าวใด ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นภูมิช่วยดลจิตดลใจให้ข้าพเจ้าจำได้ เพื่อทำตามสัจวาจาที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อบิดา มารดา ของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติและปัจจุบัน บิดา ของข้าพเจ้าชื่อ….. นามสกุล….. มารดา ของข้าพเจ้าชื่อ….. นามสกุล…..

หากข้าพเจ้าเคยหยาบคาย เคยด่า เถียงคำไม่ตกฟาก พูดจาตรง พูดจาแรง ทิ่มแทงใจ ประชดประชันให้คนในครอบครัว น้ำตาตกใน เคยดูถูกอาชีพและฐานะของครอบครัว เคยโกรธ ไม่พูดจา ไม่พบหน้า ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู เคยอาฆาตพยาบาท บิดา มารดา เคยขโมยเงิน โกงทรัพย์สินมรดกของครอบครัว ยามเด็กเคยเกเร ดื่มเหล้า ติดยา เที่ยวเตร่ ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ เคยหนีออกจากบ้าน มีเรื่องชู้สาว ท้องในวัยเรียน เคยทอดทิ้งลูกของตนเองให้พ่อแม่เลี้ยงดู


กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อผู้ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยขโมยเงิน ฉ้อโกง เคยหักหลังใครเพราะเงินและผลประโยชน์ เคยโกงที่ดิน

จี้ปล้น หลอกลวงเงินของผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นลงทุนแล้วถูกโกง เคยติดค้างหนี้สินไม่ได้ชดใช้ หากเคยติดหนี้ศาสนา หากเคยติดค้างหนี้ค่าจ้าง ค่าแรงงาน เคยทุจริตรับสินบนใต้โต๊ะ ยักยอกเงินแผ่นดิน


กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ ที่ข้าพเจ้าเคยทำให้เสียชีวิตด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี เคยเหยียบ ชน ลงโทษ ฆ่า กักขังหน่วงเหนี่ยว ทุบตีทำร้าย กลั่นแกล้งรังแก จนทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ็บป่วยและเสียชีวิต ที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องเจ็บป่วยด้วยโรคเวรโรคกรรม โรครักษายาก


กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกินด้วยวาจา เคยพูดจาใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกเหยียดหยาม นินทาว่าร้าย โกหก บ่นด่า วิพากษ์วิจารณ์ ชอบพูดเหน็บแนม พูดจาแรงทิ่มแทงใจ พูดไม่คิด ชอบพูดแทรก พูดตอกย้ำและขุดคุ้ยเรื่องเก่า เคยเอาความลับของผู้อื่นไปบอกต่อ เคยบูลลี่ ล้อเลียนปมด้อยของผู้อื่น เคยคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตด้วยถ้อยคำหยาบคาย พูดจาสร้างความเสียหายและสร้างความเกลียดชัง เคยพูดทำลายความหวังของผู้อื่น เคยดูดวงทำนายชะตาชีวิตของผู้อื่น เคยด่าศาสนา ด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด่าคนรัก ด่าพ่อแม่ คนในครอบครัว และบริวาร
กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อสามี ภรรยา คนรักของตนเอง เคยประพฤติผิดในกาม เจ้าชู้หลายใจ เคยแย่งคนรักของผู้อื่น เคยคบกับใครเพราะหวังเงินทองและผลประโยชน์ เคยขโมยเงิน ยักยอกทรัพย์สิน เคยโกหก หลอกใช้ ผิดคำมั่นสัญญา เคยกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยวคนรักของตนเอง เคยทุบตีทำร้าย ด่าทอคนรักด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไม่ให้เกียรติ


เฉพาะคนไม่สมหวังในความรักและไม่เคยมีคู่ให้กล่าวว่า :

หากข้าพเจ้ามีคนรักเก่าในอดีตชาติที่ต้องกลับมาเจอเพื่อใช้เวรใช้กรรมร่วมกัน ข้าพเจ้าขอยกเลิกคำมั่นสัญญารักทั้งหมด เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ขอยกเลิกข้อผูกมัดที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขอตัดเวรตัดกรรม ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ขอชดใช้วิบากกรรมความรักต่อท่านทั้งหลายด้วยการสร้างบุญกุศล รักษาศีล ไม่ประพฤติผิดในกาม ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอคนรักที่เป็นคู่บุญบารมี คู่อุปถัมภ์แทน


กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อสัตว์และแมลงตัวใดก็ตาม สัตว์ที่ข้าพเจ้าเคยฆ่า เคยทำร้าย ทรมาน ดึงปีก หักแข้งหักขา เคยฆ่าสัตว์เพราะความสนุก ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพ เคยฆ่าสัตว์เพื่อทำเป็นอาหาร เคยเผา เคยทอด หรือกินสัตว์ที่ยังไม่ตาย เคยฆ่าเพื่อนำมาทำเครื่องประดับของตกแต่ง ฆ่าเพราะอุบัติเหตุทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เคยเพาะพันธุ์สัตว์ขาย เคยทำหมันสัตว์ กักขังสัตว์ให้หมดอิสรภาพ


(เติมบทพูดขอขมากรรมวิบากกรรมที่เจาะจงเฉพาะของตัวคุณตรงนี้ -- กรรมอันใดในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ได้เคยประมาทล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อ.....................................)


หากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ เป็นกรรมที่ข้าพเจ้าเคยก่อไว้ ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ขอประกาศสละ ประกาศถอนทุกเงื่อนไข ทุกข้อผูกมัดทางกาย วาจา ใจ ขอถอนทุกคำอธิษฐาน ทุกคำมั่นสัญญา ทุกสัจวาจา ทุกการบนบานศาลกล่าว ทุกคำสาปแช่ง ทุกความอาฆาตพยาบาท ทุกคำมั่นสัญญารัก ความหลงอาลัยอาวรณ์ ความหึงหวงที่มีต่อมนุษย์ ต่อทรัพย์สมบัติ ต่อสถานที่ ความยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบัน รวมถึงขอถอนคำบนบานศาลกล่าวที่ข้าพเจ้าหลงลืมจนหมดจิตหมดใจ ไม่สามารถจำได้ในเรื่องใดก็ตาม


ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ขอชดเชยชดใช้ในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมด ด้วยอธิวาสนาบุญบารมีของข้าพเจ้าที่เคยสร้างมาแล้วในทุกภพทุกชาติและบุญใหม่ที่สร้างไว้ในชาตินี้ ด้วยการบวชก็ดี การรักษาศีลก็ดี การปฏิบัติธรรมก็ดี การทำทาน ไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ การเสียสละเกื้อกูลเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อคนหมู่มาก การทำบุญต่อสาธารณะ ทำนุบำรุงศาสนา กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว มีจรรยาบรรณต่อหน้าที่การงาน จะใช้สติก่อนคิด ก่อนพูดและก่อนทำให้มาก เพื่อลดการทำผิดพลาดอีกครั้งในทุก ๆ กรณีกรรม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป


บัดนี้ ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ สำนึกผิดแล้ว และกราบขอขมากรรมต่อทุกดวงจิตของสัตว์ แมลงและบุคคลใดก็ตามที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าในขณะนี้ในทุก ๆ กรณีกรรมที่กล่าวมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอาจเป็นเพราะข้าพเจ้าได้เคยกระทำสิ่งไม่ดีเหล่านี้กับผู้อื่นมาก่อน จึงต้องชดใช้กรรมและถูกกระทำเพื่อให้รู้ว่าคนเหล่านั้นเคยรู้สึกอย่างไร


หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าจากชาติภพใดมาก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรม ขอถอนความอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ ยกถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ องค์มหาเทพฮินดูเป็นอภัยทาน ขอให้ข้าพเจ้า หลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งหมดทั้งปวง ขอจงดลจิตดลใจให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย กลับมามีจิตเมตตา คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าแทนการเป็นศัตรู และอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างบุญบารมี จนกว่าท่านจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์และถึงวาระไปเกิดหรือปรับภพภูมิที่ดีขึ้น แทนการอยู่เพื่อจองเวรจองกรรมต่อกัน


บุญอันใดก็ตามที่ข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ได้เคยสร้างมาจงส่งถึงตัวของข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ ส่งถึงบิดา มารดา สามี ภรรยา ลูกหลาน ครอบครัวของข้าพเจ้า ผีปู่ย่า บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ลูกแท้งของข้าพเจ้าหรือพี่น้องและฝาแฝดที่แท้งจากคนในครอบครัวที่ยังติดตามข้าพเจ้ามา ครูบาอาจารย์ เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและคอยประสิทธิ์ประสาทวิชา คอยช่วยเหลือ คอยส่งเสริมในการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบุญเจ้าคุณ เจ้ากรรมนายเวร สัตว์ แมลง สัมภเวสี ผี เปรต อมนุษย์ สัตว์นรก และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ติดตามข้าพเจ้ามา

ขอให้ทุกท่านจงอนุโมทนา รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าไป เมื่อได้รับแล้ว ใครอยากไปเกิด ขอให้ได้ไปเกิด

ขอให้ได้ปรับภพภูมิที่ดีขึ้น ใครที่มีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ใครที่มีสุข ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ


อโหสิกรรม.........อโหสิกรรม..........อโหสิกรรม
คาถาพระมหาจักรพรรดิ ปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร

หมายเหตุ : การสวดคาถามหาจักรพรรดิให้สวดตามจำนวนดังนี้ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ สวด 6 จบ , จันทร์ 15 จบ , อังคาร 8 จบ , พุธ 17 จบ , พฤหัส 19 จบ , ศุกร์ 21 จบ , เสาร์ 10 จบ


(ตั้ง นะโม 3 จบ)


น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้

นโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา (๓ ครั้ง)


น้อมระลึกถึงหลวงปู่หลวงดู่แล้วว่าคาถาดังนี้

นโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (3 ครั้ง)

นโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะ-ธา-พุท-โม-นะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรัง อหัง วันทามิ ทูรโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


(เสร็จสิ้นการสวดตามจำนวนวันเกิดแล้วให้กล่าวว่า)


ข้าพเจ้าชื่อ … ชื่อเดิม … เกิดวันที่ … ผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา ขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์ และพระบรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ โดยตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุด ขอพระบารมี อันหาที่สุดมิได้นี้ โปรดจงส่งไปให้ถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย ทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า หลวงพ่อปาน หลวงพ่อเกษมเขมโก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ครูบาศรีวิชัย เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พญาครุฑ-พญานาค พร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ตลอดจนถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สรรพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น และดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้าและบริเวณนี้ทั้งหมด ขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้ โดยถ้วนทั่วทุกตัวตน ทุกคนทุกท่าน เทอญ…


แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง อรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ( 5 จบ )


พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ

ขอให้ทุกท่านได้ปรับภพภูมิที่ดี ได้รับบุญกุศลนี้จากข้าพเจ้า ใครที่อยากไปเกิดก็ขอให้ได้ไปเกิดทุกคน


สาธุ สาธุ สาธุ


บทกรวดน้ำพญายมราช

ให้ถือขวดน้ำหรือแก้วน้ำสำหรับกรวดไว้ในมือ แล้วกล่าวบทกรวดน้ำให้เสร็จ กล่าวเสร็จแล้วจึงค่อยนำน้ำลงไปเทที่ต้นไม้ สนามหญ้า กระถางต้นไม้


ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ


บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ พ้นทุกข์อย่านาน

ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่า ปลา ปู หอย กุ้งน้อยเนืองนอง

จงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม อินทราเทวา อีกทั้งพรมมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี พระศุกร์พระเสาร์ เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินนรา เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย จงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้งพสุธา คงคาวารี ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมี ความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสพ คนมีปัญญา เดชะกุศล ได้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระศรีอารย์ (พระ-สี-อาน) ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์


พระคาถาล้างกรรมพญายมราช

(สวดทั้งหมด 3 จบ )

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง

กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญาณจงไปผุดไปเกิด


ก่อนเทน้ำให้กล่าวดังนี้ :

ข้าพเจ้าขอฝากการขอขมากรรมและบุญกุศลนี้ ไปยังพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และท่านพยายมราช ขอให้ท่านช่วยจัดสรรบุญและการกรวดน้ำนี้ ให้ถึงแก่ทุกท่านทั้งหมดที่มารับการขอขมากรรมในวันนี้ และทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงด้วยเถิด

(ทำการเทน้ำ)

1,865 views0 comments
bottom of page